|  |   |  |  
 

آموزش آرایه های ادبی در شعر فارسی

ارسال مثل( تمثيل)

تصویر تست

 

ارسال مثل( تمثيل):

عنوان آرايه: ارسال مثل( تمثيل)

توصيف آرايه:

كه آن را« اِرسال مَثَل» نيز گويند، در لغت به معنى مثل زدن و مثل آوردن است

 

و دراصطلاح آن است كه مثل يا شبه مثل يا مطلبى حكيمانه آورند تا سخن را بيارايند و بر

تأثير آن بيفزايند مانند« تو به خير و ما به سلامت» در بيت زير:

اى آن كه به تقرير و بيان دم زنى از عشق

 

ما با تو نداريم سخن، خير و سلامت-

 

به صورت بلبل و قمرى اگر ننوشى مى

 

علاج كى كنمت؟ آخِرُ الدَّوَاءِ اَلْكَيْ

يعنى آخرين دارو، داغ كردن است.

 

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا