|  |   |  |  
 

آموزش آرایه های ادبی در شعر فارسی

براعت استهلال

 

عنوان آرايه: براعت استهلال: 

توصيف آرايه:

 

استهلال در لغت به معنى نخستين آوازى است كه از نوزاد هنگام به دنيا آمدن شنيده مى‌شود

 

و به زنده بودن او گواهى مى‌دهد و نزد اهل بديع عبارت است از آنكه شاعر يا منشى

 

 

در ابتداى خطبۀ كتاب يا ديوان خويش الفاظى چند بياورد كه مشعر بر مطلب باشد

 

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا