|  |   |  |   |

آموزش آرایه های ادبی در شعر فارسی

براعت استهلال

 

عنوان آرايه: براعت استهلال: 

توصيف آرايه:

 

استهلال در لغت به معنى نخستين آوازى است كه از نوزاد هنگام به دنيا آمدن شنيده مى‌شود

 

و به زنده بودن او گواهى مى‌دهد و نزد اهل بديع عبارت است از آنكه شاعر يا منشى

 

 

در ابتداى خطبۀ كتاب يا ديوان خويش الفاظى چند بياورد كه مشعر بر مطلب باشد

 

چاپ ایمیل