|  |   |  |  
 

آموزش آرایه های ادبی در شعر فارسی

تكرار

تصویر تست

 

عنوان آرايه: تكرار: 

 توصيف آرايه:

تكرار هم از موجبات اطناب است مانند« إِنَّ اَللّٰهَ اِصْطَفٰاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اِصْطَفٰاكِ عَلىٰ

نِسٰاءِ اَلْعٰالَمِينَ»- آيه- كه در آن« اِصْطَفٰاكِ» تكرار شده است.

 

روز وصل دوستداران ياد باد   - ياد باد آن روزگاران ياد باد-

 

اى صبا نكهتى از كوى فلانى به من آر   - زار و بيمار غمم، راحت جانى به من آر-

 

اى پيك راستان، خبر سرو ما بگو   - با اين گدا، حكايت آن پادشا بگو-

 

كه تكرار در آنها سبب اطناب شده است- تكرار، بيشتر براى تأكيد به كار مى‌رود و

فرق عمدۀ آن با تأكيد لفظى اين است كه در تكرار بين مكرّر و ما قبل آن، فاصله وجود

دارد و در تأكيد لفظى فاصله وجود ندارد.

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا