|  |   |  |  
 

آموزش آرایه های ادبی در شعر فارسی

قلب

 

  عنوان آرايه: قلب: 

 توصيف آرايه:

هر گاه دو لفظ آورند كه هر يك، مقلوب ديگرى باشد، آن را قلب نامند. مانند:

 

هر شبنمى در اين ره صد بحر آتشين است   دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد

 

كه در آن كلمۀ« هر»، مقلوب يا واژگونۀ كلمۀ« ره» مى‌باشد و بالعكس.

و مانند« كى» و« يك» در اين بيت:

كى شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد   يك نكته از اين دفتر گفتيم و همين باشد

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا