|  |   |  |  
 

آموزش آرایه های ادبی در شعر فارسی

مراعات نظير( تناسب)

 

عنوان آرايه: مراعات نظير( تناسب): 

 توصيف آرايه:

آن است كه دو يا چند معنى متناسب را در سخن گرد آورند چون سمن و سنبل و

نسرين در اين بيت:

 

رسم بدعهدى ايام، چو ديد ابر بهار   گريه‌اش بر سمن و سنبل و نسرين آمد

 

كه از جهت معنى با يكديگر تناسب دارند.

تناسب ميان اشياء يا از جهت« هم جنس» بودن آنهاست مانند تناسب ميان گل و نسرين،

سرو و گل و ريحان، چنگ و رباب، قول نى و نغمۀ چنگ، ماه و خورشيد، زهره و

زحل و...

گوشم همه بر قول نى و نغمۀ چنگ است   چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است

 

جلوه‌گاه رخ او، ديدۀ من تنها نيست   ماه و خورشيد همين آينه مى‌گردانند

 

يا از جهت« تشابه» آنها، مانند تشابه ميان قد و سرو، عارض و نسرين، چشم و نرگس،

لب و لعل و...

دلم بجو كه قدت همچو سرو دلجوى است   سخن بگو كه كلامت، لطيف و موزون است

 

به بوى او دل بيمار عاشقان چو صبا   فداى عارض نسرين و چشم نرگس شد

 

و يا از جهات ديگر.

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا