|  |   |  |  
 

آموزش انواع شعر فارسی در قالب های مختلف

ترکیب بند

 

ترکیب بند:

ترکیب بند از لحاظ ساختار شعری مانند "ترجیع بند" است و تنها تفاوت آن این است که بیت تکرار شده در بین قطعه های شعر یکسان نیستند. از ترکیب بندهای معروف ترکیب بند محتشم کاشانی در توصیف واقعه ی کربلاست. 

نمونه ی ترکیب بند از وحشی بافقی 

دوستان شرح پریشانی من گوش کنید ----- داستان غم پنهانی من گوش کنیدقصه بی سر و سامانی من گوش کنید ----- گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنیدشرح این آتش جانسوز نهفتن تا کی----- سوختم سوختم این سوز نهفتن تا کیروزگاری من و دل ساکن کویی بودیم ----- ساکن کوی بت عربده جویی بودیمعقل و دین باخته، دیوانه رویی بودیم ----- بسته سلسله ی سلسله مویی بودیمکس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود ----- یک گرفتار از این جمله که هستند نبودنرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت -----سنبل پر شکنش هیچ گرفتار نداشتاین همه مشتری و گرمی بازار نداشت ----- یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشتاول آن کس که خریدار شدش من بودم ----- باعث گرمی بازار شدش من بودم** توضیح: به علت طولانی بودن، تنها قسمت هایی از ترکیب بند که نشان دهنده ی ساختار شعری آن باشد انتخاب شده است. 

برچسب ها: قالب های شعر فارسی

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا