|  |   |  |   |

آموزش انواع شعر فارسی در قالب های مختلف

مستزاد

 

مستزاد:

مستزاد شعری است که در آخر مصراع های یک رباعی یا غزل یا قطعه، جمله ی کوتاهی از نثر آهنگین و مسجع اضافه می کنند که از لحاظ معنی به آن مصراع مربوط است ولی با وزن اصلی شعر هماهنگ نیست. 

 


در واقع کلمه ی مستزاد به معنی "زیاد شده" هم همین معنی را می دهد و علت نام گذاری این نوع شعر هم قطعه اضافه شده در پایان هر مصراع است. 


نمونه ی چند مستزاد 

گیرم که ز مال و زر کسی قارون شد ---------- مرگ است زپی! 

یا آن که به علم و دانش افلاطون شد ---------- کو حاصل وی؟ 

اندوخته ام ز کف همه بیرون شد ---------- کو ناله ی نی؟ 

ز اندیشه کونین دلم پرخون شد ---------- کو ساغر می؟ 
(مشتاق اصفهانی) 

گر حاجت خود بری به درگاه خدا ---------- با صدق و صفا 

حاجات ترا کند خداوند روا ---------- بی چون و چرا 

ز نهار مبر حاجت خود در بر خلق ---------- با جامه ی دلق 

کز خلق نیاید کرم وجود و عطا ---------- بی شرک و ریا 
(سنا) 
 

برچسب ها: قالب های شعر فارسی

چاپ ایمیل

مطالب مرتبط