|  |   |  |  
 

آموزش انواع شعر فارسی در قالب های مختلف

مستزاد

 

مستزاد:

مستزاد شعری است که در آخر مصراع های یک رباعی یا غزل یا قطعه، جمله ی کوتاهی از نثر آهنگین و مسجع اضافه می کنند که از لحاظ معنی به آن مصراع مربوط است ولی با وزن اصلی شعر هماهنگ نیست. 

 


در واقع کلمه ی مستزاد به معنی "زیاد شده" هم همین معنی را می دهد و علت نام گذاری این نوع شعر هم قطعه اضافه شده در پایان هر مصراع است. 


نمونه ی چند مستزاد 

گیرم که ز مال و زر کسی قارون شد ---------- مرگ است زپی! 

یا آن که به علم و دانش افلاطون شد ---------- کو حاصل وی؟ 

اندوخته ام ز کف همه بیرون شد ---------- کو ناله ی نی؟ 

ز اندیشه کونین دلم پرخون شد ---------- کو ساغر می؟ 
(مشتاق اصفهانی) 

گر حاجت خود بری به درگاه خدا ---------- با صدق و صفا 

حاجات ترا کند خداوند روا ---------- بی چون و چرا 

ز نهار مبر حاجت خود در بر خلق ---------- با جامه ی دلق 

کز خلق نیاید کرم وجود و عطا ---------- بی شرک و ریا 
(سنا) 
 

برچسب ها: قالب های شعر فارسی

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا