|  |   |  |   |

آموزش انواع شعر فارسی در قالب های مختلف

قالب نیمایی

 

قالب نیمایی:

شکل نیمائی که به آن شعر آزاد گویند. 

نیمایی شعری است با وزن عروضی منتها ارکان آن مانند شعر سنتی محدود به دو و سه و چهار رکن نیست و قافیه جای منظم و مشخصی ندارد. اشعار نیما و اخوان و فروغ و سپهری و بیشتر شاعران نو پرداز بدین شکل است. 
نمونه ای از شعر نیمایی از فروغ فرخزاد: 

"هدیه" 

من از نهایت شب حرف می زنم 
من از نهایت تاریکی 
و از نهایت شب حرف می زنم 

*** 

اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور 
و یک دریچه که از آن 
به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم 

برچسب ها: قالب های شعر فارسی

چاپ ایمیل

مطالب مرتبط