|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

زیر پوست شهر

زیبا آصفی (آمین)


پسرک تلخ می نمود
چهره اش پر از درد
چشمانش بی روح, کودکی
کودکانه بزرگ شده بود
مردی کوچک
بادستانی به کوچکی کودکی’
پینه های مردانه
چهره ای کودکانه’
آفتاب سوختگی, پیرانه
چشمان در کاسهء چشم کوچک’
ژرفای نگاهی چهل ساله
سال به چهارده داشت
ولی عمرش چهل ساله
در کوچه های بی رحم,شهر
در نمای زشت, پایتخت بی تخت,
بی در و پیکر, بدون, دروازهء کودکی
با زشتی و کراهت
با زخم و دمل های چرکین
از نبودن ها و نداشتن های کودکی
زیر پوست پر زخم شبانهء شهر
ار این همه دوگانگی, خونین
حال تهوع دارم
چرک تا مغز استخوان, کوچه ها و خیابان ها دویده
با جویباری از چرک های
کثیف و تهوع آورش
پای درختان, کوچکش را
*چرک یاری میکند...

زیبا آصفی( آمین ) 2 اسفند 94 تهران
پی نوشت: *چرک یاری بجای آبیاری

#زیبا_آصفی_آمین

@zibaasefi

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل