<
  |  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

شبهای سلوک

امیرعلی مطلوبی(سخن سنج تبریزی)

آبستره سپید " شبهای سلوک" از کتاب " شبهای بی پنجره "
_______________________________________

دوست دارم
لحظاتی را در نقش ابر
بر پاکی شانه هایت
سپری کنم
از قصیده ی شب
تا ترانه های شاد صبح
و دعوت کنم مشامم را
به مهمانی بوی بهار پیراهنت
با غزلی از جنس تماس
تا نماز آرامشم را میخوانی
با انگشتان خیس به محبت
و قنوتی می نهی
در تبسم های غرق به عشق
و صداقت موهای جو گندمی ام
تمام مکان و زمان
در سجده ی ما هستند
و می دانند
من با نگاه تو وضو گرفته ام
تا برای اقامه ی بوسه ای
خدا را نام ببرم
و غرق جاودانگی باشیم
با همان بوی بهاری پیراهنت
_____________________
مطلوبی(سخن سنج تبریزی)

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل