|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

تبر

کرم عرب عامری

بیا

نه برای نیفتادنم

نه

دیگر برایم طاقت ریشخند تبر نمانده است.

ب.ع

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل