|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر نیمایی

عطر یک مرد

ندا محرمی

کاش بوی تندِ عطر یک مرد امشب
در مشامم پیچد
میشود که بیاید به خیالم
بنیشیند به کنارم
کاش باشد
در همین نزدیکی
پشت پلکم
در درونم
تاروپودم
آه ای کاش تمام ذهنم تسخیر شود از حرص نگاهش
بوی تند یقه اش
با نفس های شمارنده ی من
و نگاه تیزش
در وجودم سوزنی شاید
که کسی میکوبد ،
و به دنبال نگاه مستی که بلغزد رقصان
با کمی ته مزه ی دود وینستون یا دوسیب
و بخیساند لب
بوسه اینبار به مهمانیه معراج خدا دعوت شد
جام می نیست لبم ،
همه اش رنگ رژ است
میشود باز بیایی بروی
میشود عطر تنت مست کندم وقت نماز
بشود کاش بمانی بشوی مالک دل
بشود کاش بخوانی بزنی سازک ناز
آه ای کاش خودت همره عطرت باشی
آه ای کاش تو با بوسه کنارم باشی ...
آه ای کاش تو ... ای کاش تو ، ای کاش تو
بامن باشی ...

#ندامحرمی

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعر نیمایی

چاپایمیل