|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر نیمایی

فریب دنیا

حبیب رضایی رازلیقی

بنام خدا

( فریب دنیا )

فریبِ ظاهـرش مَـخور
به حیله می کُشد تـورا
محبّتـش ریا و رنگ
فنـا بـوَد ، دروغِ محـض
حـذَر نمـا ذلالتـه محبًتـش

به ظاهـرش اُمیـد نیست
بهـایِ گوهـرت مَکن
هـدَر به این دارِ فنـا
اگر چه دل سپـرده ای
بـه پنـج روز فراغتـش

خـورَد به تو غبطـه مَلـک
خلیفـه در جهـان تویـی
وفـا نمی کنـد به کـَس
بـه انتهـا بنـی بـشر
کنـد رجـوع بـه خلقتَـش

اگـر کـه کـلِ ایـن جهـان
شـود بنـامِ تـو سنَـد
جهـان را ملـِک شـوی
نمـی دهـد اَجـل اَمـان
مخـور فریـبِ لذّتـش

به یـک شبـی شـود تمـام
نـدا کنـد تـو را اجـل
تمـام عشـرت جهـان
تمام ثـروتـت بـدان
نیـارزدَش بـه وَحشتـش

نظـر بکـن بـه اهـلِ قَبـر
بـه کـس ستم مکـن روا
بـه خالقـت پنـاه بَـر
شـوَد رضـا اگـر خـدا
رِسـی بـه جـود و رحمتـش

قسـم به آن کبـوتـران
نشستـه بر دورِ حـرَم
اگـر کسی خطـا روَد
ضرر به خود رسانده است
شـده اسیـرِ غفلتـش

حبیب رضایی رازلیقی
..................................................................................................................................................................................
وزن
مفاعلن

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعر نیمایی

چاپ ایمیل