|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

عشق یار

سلیمان حسنی

آخ‌چه‌ سنگین‌شده‌ این‌ سینه‌ام
بـاز شــده‌ پُـر ٬ دلِ پُـر کینه ام
خنـــده‌ فرامــوش شده از لبم
از غم و از غصــه‌یِ دیرینــه ام
عیبْ نمـــایان نشــوَد بهـرِ من
مات و کــدر از چه‌ شد آئینه ام
شـنبه و هر شـنبه فقط بگــذرد
شـــوقْ نـدارد ٬ دگـر آدینه ام
نیست دگر ٬ بـارشِ ابـرِ بهــار
بــویِ خـوشی‌ نشنَوَم از چینه‌ام
در نظـــرم هستْ سیاهی ٬ فقط
نیست دگر رنگ ٬ به رنگینه ام
شُکرْ که‌یک‌همدم‌وهمرازهست
دلبـــرِ زیبـــــا رخِ سبــزینه ام
هستیِ‌ حامی‌ به‌ نَفَس‌هایِ‌ اوست
عشق و وفایش‌ شــده گنجینه‌ام

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: غزل

چاپ ایمیل