|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

احمد رشیدی مقدم - رویت نشان بده ..

رویت نشان بده ..

رویت نشان بده نظری بر قمر کنم
بر روی ماه گونه نظر بیشتر کنم

قلبم شکسته است بسنگ فراق تو
با آرزوی وصل تو رفع خطر کنم

همسایه ام بدرد دلم گوش کی دهد
ازخشم مردمان به کجاها سفر کنم

انصاف از میان خلایق ربوده شد
زان بهتر است کز همه شان ترک سر کنم

مهر ازدلم برون شده جایش غضب گرفت
رفتار وحشیانه بسی با پدر کنم

کینه بجای مهر بدل جا گرفته است
از دل چگونه آتش کینه به در کنم

از آتش ریا گل اخلاص سوخته است
بیهوده هست گر بدعا شب سحر کنم

هرجام دل به سنگ جفا سازگار نیست
این جام دل چه خوب مزین به زر کنم

هرکس بفکر خویش فقیران بیاد نیست
از اشک چشم دامن خود گر چه تر کنم

کاخی بلند ، کوخ نشینی زیاد شد
باشد روا که خون خودم در جگر کنم

یارب گواه باش که (گمنام) شد غمین
غم را بجسم و جان خودم سر به سر کنم
چهارشنبه هشتم آذر نود شش.

شاعر احمد رشیدی مقدم

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل