|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

سیده مریم جعفری - مقصود


بزن فالی ز فردا از سرانجام
که شیرین گردد از حالی دو فرجام
قضا می را به مستوري نشاند
که فردا می،برد میخانه از جام
به همراه سری از عشقبازان
کنف پیچیده بر سرمای دل ،رام
هنوز از شعر پروازی ز غوغا
دو شعرت بسته بودم بر خم خام
دواندم شعر تو بر نیمه ای عشق
فرا روی زمینی از دو دل بام

سیده مریم جعفری
بیستم مهرماه نودوشش بزرگداشت حافظ شیرین سخن بر اهالی فرهنگ،هنر وادب مبارک و خجسته باد.

شاعر سیده مریم جعفری

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل