|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

غلامرضا پروینی - جشن حضور

مثل یک رؤیای دور ِ دور ِ دور در ردایی پُر ز پولک های نور زیر بارانی ز یشم و لاجورد می رسی آخر تو در جشن حضور گوهری ! از جنس صبحی تابناک می دوانی نیزه در چشمان کور شور ِ دیگرگونه درجان های سرد می خروشد شعله ی سبز غرور ! تابناک و روشن و پُر طمطراق صبح زیبا ! از پس ِ شب های دور غلامرضا پروینی "پرند "

شاعر غلامرضا پروینی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل