|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

مهدى خداپرست - كه چه شود!؟!

اينهمه شهر بهم ريخته اى كه چه شود؟
رنگ بر گونه ات آويخته اى كه چه شود؟

مردم از دست تو بر روى زمين مى افتند
چشم انظار به هم توخته اى كه چه شود؟

يك نَفَر ازتو "نه" بشنيد و خودش را آويخت
دلِ اين دلشدگان سوخته اى كه چه شود؟

دلت از دوست گريزان و شدى همدمِ غير
شمعِ اغيار تو افروخته اى كه چه شود ؟

كه تو را درس جفا داد كه دل سنگ شدى
گيرم آزار هم آموخته اى! كه چه شود؟

مردمِ شهر ز دستت به امان آمده اند
اينكه اينقدر پدرسوخته اى! كه چه شود؟

#مهدى_خداپرست

شاعر مهدى خداپرست

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل