|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

محمود بیهقی - نظرات یک با نو ی جوان

با نوئی هستم مجرد و جوا ن
هست لبا سم شیکترازدوستان

هست مدلش زیباوانحصاری
نصف اند امم نپو شا ند آ ن

عده ای بر من همی گیرند ایراد
که لبا ست نیست مناسب با زمان

آ زادی نه ا ین بود که هر کسی
هرچه پوشد هرچه گویددراما ن

میگو یند مثل همه رفتا ر کنم
نه که تکروی کنم من برکسان

ا ین لبا س من را که دلشادمکند
دل بخوا هد تا به پو شم من آ ن

گفت هست این غیرعادی برهمه
غیر از توکسی نپو شد مثل آ ن

فرد عا قل آ ن کسیت همراه جمع
نه که تنها و جدا از ا ین و آ ن

لبا سی با شد هم نظر با د یگرا ن
پسند ند آ نرا عمو م مر د ما ن

دین ما اسلا م توجه بر آ ن است
رعا یت حجاب واجبست توبدان

م.......ب

شاعر محمود بیهقی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل