|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

سجاد_صادقی- پدرم گفته سفارش بکنم برگردی

سجاد_صادقیپدرم گفته سفارش بکنم برگردی

پدرم گفته سفارش بکنم برگردی

 

باز هم ، از تو که خواهش بکنم برگردی
لحظه ها بی تو غریب اند خدا می داند
غزلی گفته و خوانش بکنم برگردی
عصر ما درد فراموشی مفرط دارد
ذهن ها را که نوازش بکنم برگردی
اسم تنها اثر توست در این آبادی
دعوتی باز به چالش بکنم برگردی
مهدی و قائم و منجی همگی یک روح اند
با چه اسمی که ستایش بکنم برگردی ؟
سیصد و سیزدهی هست اگر ما باشیم
کاش میشد که گشایش بکنم برگردی
پدرم گفت ولی با همه ی این اوصاف
با چه رویی به تو خواهش بکنم برگردی

#سجاد_صادقی

برچسب ها: غزل

چاپایمیل