کسی همپای محمل همره اوست -- کسی چون ماه کامل همره اوست
که گفته در سفر تنهاست زینب ؟ --- سری منزل به منزل همره اوست .