لبی لرزان وچشمی مانده بر در/حجت اله بخشوده


لبی لرزان وچشمی مانده بر در
امیدی خسته و بی بال و بی پر
کبوتر های کوچک بر گلو شان
بجای آب آمد زخم خنجر

برچسب ها: حضرت علی اصغر(ع)

چاپ