|  |   |  |   |

ظهر است و امام شهدا مانده فقط/احسان پرسا


ظهر است و امام شهدا مانده فقط
همراهش گویی که خدا مانده فقط
شش ماهه و عباس.. در اردوی حسین
سرباز ِ بدون دست و پا مانده فقط

برچسب ها: حضرت علی اصغر(ع)

چاپ ایمیل