|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر مقاومت
  • آي! برخيز قلندر به سرافشاني باز( تقي پور متقي)

اشعار شاعران در حوزه شعر مقاومت(شعر جنگ)

آي! برخيز قلندر به سرافشاني باز( تقي پور متقي)

آي! برخيز قلندر به سرافشاني باز( تقي پور متقي)

عنوان : غيبت طولاني
شاعر   : تقي پور متقي

آي! برخيز قلندر به سرافشاني باز
تيغ برگير و بنه پاي به مهماني باز
نوبت عربده جويان نخستين رفته است
آي، ماييم و همان شور غزل خواني باز
زره از تن بگشاييم چو فرمايد عشق
و ببنديم كمر بر تب عرياني باز
زلف مجموع نگار را به كف آيد، گيريم
مشك تر از شكن زلف پريشاني باز
صبح اميدي و در پرده ي غيب ماندي
سر بر آر از پس اين غيبت طولاني باز
*
اي كه گفتي :« هوس گريه ي پنهان دارم
ميل شبگردي در كوچه ي باراني باز»
اينك اين ما و همان كوچه ي باراني تو
اينك اين ما و همان گريه ي طوفاني باز
اين چه بي گاه سكوت است بخوان، آي! بخوان
هم از آن دست كه مي دانم و مي داني،بازمنبع : كتاب از هشت بهار سرخ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم

برچسب ها: شعر مقاومت

چاپ ایمیل