|  |   |  |   |

اشعار شاعران در حوزه شعر مقاومت(شعر جنگ)

دستانم را بال كردم (فرخنده فتحي)

دستانم را بال كردم (فرخنده فتحي)

عنوان : بال
شاعر: فرخنده فتحي

دستانم را بال كردم 
تا پرواز شوم
از اينجا تا آسمان
به اندازۀ جانماز مادرم
فاصله است
دعايم را نردباني كرده ام 
براي رسيدن به عشق 
از گل هاي روسري ام 
نور مي بارد
درخت ها از سر شاخه هايشان 
روشني جاري ست
به زبان موسي
تكلم مي كنم در طور
از خاكريز تا خدا
فاصله اي نيستمنبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري

برچسب ها: شعر مقاومت

چاپ ایمیل