|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر مقاومت
  • در باغ دلم تازه گلي سر زد و گم شد( غلامرضا كرمي)

اشعار شاعران در حوزه شعر مقاومت(شعر جنگ)

در باغ دلم تازه گلي سر زد و گم شد( غلامرضا كرمي)

در باغ دلم تازه گلي سر زد و گم شد(  غلامرضا كرمي)

عنوان : همبال نسيم
شاعر : غلامرضا كرمي

در باغ دلم تازه گلي سر زد و گم شد
يك باره پرستو شدو پرپر زد و گم شد
در حادثه اي سرخ نفس در نفس باد 
بالي به بلنداي كبوتر زد و گم شد
آن روح يقين از تن ترديد سر آورد
آن روز كه با باور خود پر زد وگم شد
تا آمدم از وصف نگاهش بسرايم
آتش به دل سينه دفتر زد و گم شد
مانند خيال آمد ودر خلوت من ريخت
همبال نسيمي شد وپرپر زد و گم شد
ما را به هواخواهي چشم تو سرودند 
هر چند كه عشق از دل ما پر زد و گم شدمنبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري

برچسب ها: شعر مقاومت

چاپ ایمیل