|  |   |  |   |

اشعار شاعران در حوزه شعر مقاومت(شعر جنگ)

گمشده(محمد گودرزي دهرپزي)

گمشده(محمد گودرزي دهرپزي)

عنوان : گمشده
شاعر  : محمد گودرزي دهرپزي

پشت عينكي سياه
پا به پاي يك عصا
بي صدا 
از كنار خانه ي خودش گذشت
مثل سايه اي نجيب رفت
دور شد
انتهاي كوچه پيچ خورد
توي كوچه اي غريب رفت 
ديده بان جبهه هاي جنگ
گمشده شده ميان كوچه هاي شهر
هر چه مي رود جلو
مي شود غريب ترمنبع : مجموعه ي شعر شماره اي كه از پلاك افتاد، به اهتمام دبير خانه ي شعر دفاع مقدس استان لرستان

برچسب ها: شعر مقاومت

چاپ ایمیل