|  |   |  |  

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

علی آمره

تصویر تست

 

اعتراف

 


دیگر آن دلداده محکوم سابق نیستم

 


اعترافی میکنم من دیگر عاشق نیستم

 


در پی همسویی چشمی که از آنم نبود

 


سالها سر کرده ام فکر دقایق نیستم

 


بعد از این بر اعتبار عشق مهر بی خیالی میزنم

 


بعد از این زندانی زنجیر هق هق نیستم

 


من کویرم ساکت و بی رونق و بی برگ و بار

 


عرصه روییدن برگ شقایق نیستم

 


با صدای موج و دریا و شب نیلوفری

 


گشته ام بی گانه و در فکر قایق نیستم

 


سهم من از سوختن در عشق خاکستر نبود

 


آشیان پاشیده ام وقتی كه لایق نیستم 

 

 

برچسب ها: شاعران معاصر