|  |   |  |  

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

الهام امر یاس

تصویر تست

 

با من اي همسر من جنگ چرا؟
سهم من از تو سنگ چرا؟
دل و دنياي مرا پاشيدي
فاصله ، اي همه فرسنگ چرا؟
با من اي همسر من درد چرا؟
گرمي هر نگهت سرد چرا؟
باغبان گل و رؤيا بودي
اين همه رنگ قشنگ ، زرد چرا؟
با من اي همسر من قهر چرا؟
ترك اين قلب من شهر چرا؟
شربت عيش و خوشي بسيار است
پر كني جام من از زهر چرا؟
با من اي همسر من كينه چرا؟
خصم اين خسته ديرينه چرا؟
به خطاهاي تو خو كرده ام
مهر من نيست در آن سينه چرا 

برچسب ها: شاعران معاصر