|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

علی خداپرست

تصویر تست

 

خسته بود ونفس نفس می زد آسمان را به گریه می انداخت/

 

دردهای نشسته بر جانش استخوان را به گریه می انداخت/

 

هرشب از دردهای بی پایان روی تختش غروب می بارید/

 

بسته ی قرص های کوچک او استکان را به گریه می انداخت/

 

لحظه لحظه میان چشمانش آسمان کودکانه خط می خورد/

 

از غروبی شکسته می امد وزمان را به گریه می انداخت/

 

راهروهای خسته می رفتند زیر پایش جهان به هم می ریخت/

 

صندلی همیشه خسته ی او عابران را به گریه می انداخت/

 

او ولی حس خوب بودن بود او ولی بی بهانه می خندید/

 

خنده های غریب لبهایش دوستان رابه گریه می انداخت/

 

قصه ها چون همیشه می گفتند مردی از روی خویش رد می شد/

 

ومیان نماندن وماندن چمدان را به گریه می انداخت/

 

آخر اما میان رفتن او مرگ تنها به چشم خود می دید/

 

کوه صبری که با غرور خودش سرطان را به گریه می انداخت.. 

 

 

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا