|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

محمد خاکی زمانی

تصویر تست

 

 


ای امیدم

کاش سرما بود و تب بود و زمستان بود باز

کاش ره لغزان و سرها در گریبان بود باز

کاش دیوار نفس بر دیدگان می بست راه

کاش پیش پای خود را دید ، نتواند نگاه

ای امیدم


آن مسیحای جوانمردت ، همان ترسای  پیر پیرهن چرکین

کفن پوساند و گردی گشت و از او هم نماند آیین

که بگشاید در منزل ، به روی یار هر شامش

که جوید حال و احوال و بپرسد از دل و کامش

 
دری گر باز بود اندر پسش دامی نبودش پهن

که گیرد جان و مال و لکه اندازد بر این دامن

امیدم خرم و خوش باش گر مردم

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت و

بیرون از بغل دستی نمی آرند

که دیگر قطرۀ اشکی

ز روی گونۀ طفلی نشاید رفت و

کس دست طمع سویت نمی یازد

امیدم

آن زمستان آمد و رفت

ولیکن داغ تابستان به دل ماند

زمستان آمد و رفت نشست امّا سیاهی ها

هوا گرم و ترک بر خاک و سوزان لحظه های ما 

 

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا