|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

حنظله ربانی

تصویر تست

چشمان تو آمد که تا با هر نگاهی
در هم بکوبد تاج و تخت پادشاهی
 
فرمانده وقتی چشم زیبای تو باشد
می پاشد از هم انضباط هر سپاهی
 
فهمیده ام از ناله های نی لبک ها
از سینه ها خیزد چه سوزی و چه آهی !
 
هر کوره راهی که از آن معشوقه بگذشت
می گردد از دید هر عاشق شاه راهی
 
آباء و اجدادت بسوزد آه ! ای عشق !
پایان تو درد است خواهی یا نخواهی
 
 
 
 

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا