|  |   |  |   |

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

زهرا زرشناس

تصویر تست

 

خوش بگفتاکه برین باشدبه زیرپای تو                           
جان من باشد فدای قامت رعنای تو

جنت دنیاو عقبی ازبرای من توئ                               
مادرم در جنتم با دیدن سیمای تو

چونکه طفلی بودم و در دامنت گریان بدم                       
پر ز بیداری و تنهایی بده شبهای تو

تو پر از بیم و امیدی تو پر از عشق و نوید                     
بوده پر دلواپسی از بهر من دنیای تو

در درون بحر پر غوغای کار و زندگی                       
  من درون اوج هستم با دعا و نای تو

تا که باشی در پناه لطف حق ای نازنین                       
  می کند هر دم دعا از بهر تو زهرای تو

برچسب ها: شاعران معاصر, زنان شاعر

چاپ ایمیل