|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

ايرج ساماني

تصویر تست

 ياس پيچانده به مو مست همينطور برو
سبد خنده كف دست همينطور برو


نردبان راه مسيحا به فراتر اينجاست
آخر كوچه ي بن بست همينطور برو

 

به خراشيدن انگشت به كوبيدن مشت
كوهها راهت اگر بست همينطور برو


وهم تقدير بدت هيچ به خاطر مرواد!
چشم دستان خدا هست همينطور برو


تا كه آبستن غربت نشوي در خم راه
ياد منهم به تو پيوست همينطور برو

 

 

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا