|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

علی عبدالرضایی

تصویر تست

 راندوو:

زنی که لب هایش می بوسید

در قطاری که داشت لندن را وسط پاریس ترک می کرد

از زنی که بوسه بر لب هایش ماسید

وقتی جدا شد

به سوی مردی دوید

که من نبودم

اگر چه می دانم

کتابی هم آن وسط و اماند

که مالِ او نبود

دو دست که دور یک گردن گره خورد

عاشقانه هم را بوسیدند

بدون آن که بدانند

زن دیگری هم هست

که عاشقانه می خواهد

در این مراسم شرکت کند

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا