|  |   |  |   |

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

هانیه مزاری

تصویر تست

 

ماه می تابد و از دور شدن میترسم
چشم می بندم و از کور شدم می ترسم
این همه وقت تو بودی و مرا دیدن نه
آه انگار که از نور شدن میترسم
سابقا لطف شما بیشتر از اینها بود
حال بی مهر تو از گور شدن میترسم
آری اکنون منم و آش دهنسوز غمت
که تو پختی و من از شور شدن میترسم
روزی از ساحل ما رد شدی و دل سر داد
گرچه آزاده ام از تور شدن می ترسم 

 

 

برچسب ها: شاعران معاصر, زنان شاعر

چاپ ایمیل