|  |   |  |   |

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

محمد جواد منوچهری

تصویر تست

از کوره راه جنگلِ  منحوس بر می گشت
وحشت زده از قلبِ یک کابوس بر می گشت

باران و وِرد و کوله باری از توهّم ها
در گیرودارِ شادی و  افسوس بر می گشت

دیشب دلش را برد و کشت و زیرِ خاکش کرد
با جرمِ قتلِ عمدِ یک جاسوس!!!برمی گشت

گاهی هوایی می شد و خود را تشر میزد
تا یک قدم میرفت، نامحسوس بر می گشت

دیوانه ای عاقل شد و قید دلش را زد
یک رود رفت و حال اقیانوس بر می گشت

حکم ابد بود وبه نام عشق بخشیدند
بی سرپناهی را که با فانوس بر می گشت

 

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل