|  |   |  |   |

کتاب های حسین منزوی

از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

سرشناسه : م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۲۵
‏عنوان و نام پديدآور : از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ک‍ت‍اب‌ زم‍ان‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : [۲۰۸] ص‌
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر زم‍ان‌۱۸)
‏شابک : ‎964-6380-03-4‬ب‍ه‍ا:۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6380-03-4‬ب‍ه‍ا:۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور: غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر (غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌): از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور.
‏عنوان روی جلد : از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور: غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌.
‏عنوان دیگر : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر (غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌): از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور.
‏عنوان دیگر : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر (غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌): از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور
‏عنوان دیگر : از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور: غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۲۲۳‭/ن‌۴۴‮ال‍ف‌‬۴۵ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭م‌۷۸۶‮ال‍ف‌‬ ۱۳۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۲۸۸۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

از شوکران و شکر: مجموعه‌ی غزل/ حسین منزوی

 از شوکران و شکر: مجموعه‌ی غزل/ حسین منزوی

سرشناسه : م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۵ - ‏۱۳۸۳.‬
‏عنوان و نام پديدآور : از ش‍وک‍ران‌ و ش‍ک‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ غ‍زل‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌؛ مصحح و نمونه‌خوان مهدی خطیبی.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آف‍ری‍ن‍ش‌‏‫، ۱۳۸۵.‭‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۹ ص.‏‬
‏فروست : ش‍ع‍ر و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌.
‏شابک : ‏‫۱۸۰۰۰ ریال‏‬‏‏‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‭‭‭‎964-6287-05-0‬‭‮‬‮‭‮‏‏‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چاپ سوم.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۲۲۳‭‬‭/ن۴۴‏‫‭‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۸۵‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :

‭م‌۷۳-۲۲۵۰

 

سرشناسه : م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۵ - ‏۱۳۸۳.‬
‏عنوان و نام پديدآور : از شوکران و شکر: مجموعه‌ی غزل/ حسین منزوی.
‏مشخصات نشر : تهران: آفرینش‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۹ ص.‬
‏فروست : انتشارات آفرینش‏‫؛ ۵۰۵‏‫. ادبیات.
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫:‬ ‭978-964-6287-05-1
‏يادداشت : چاپ قبلی: آف‍ری‍ن‍ش‌‏‫، ۱۳۸۵.(تغییر فروست).
‏يادداشت : چاپ چهارم.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۲۲۳‭‬ ‭/ن۴۴‏‫‭‮الف‬۴ ۱۳۸۷‬‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸‮فا‬۱/۶۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۶‎۶‎۵‎۱‎۸‎۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

از ت‍رم‍ه‌ و ت‍غ‍زل‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ر/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

از ت‍رم‍ه‌ و ت‍غ‍زل‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ر/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

سرشناسه : م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۵-
‏عنوان و نام پديدآور : از ت‍رم‍ه‌ و ت‍غ‍زل‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ر/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روزب‍ه‍ان‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۳۰۴ص.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ری‍ال‌:‬‬‏‫‬‭‎964-5529-36-0‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰ریال (چاپ چهارم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ق‍ی‍پ‍ا.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۶
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۸۲۲۳‭/ن‌۴۴آ۱۶ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۹۳۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

ب‍ا ع‍ش‍ق‌ در ح‍وال‍ی‌ ف‍اج‍ع‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ غ‍زل‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

ب‍ا ع‍ش‍ق‌ در ح‍وال‍ی‌ ف‍اج‍ع‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ غ‍زل‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

 
‏سرشناسه : م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۲۵
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ا ع‍ش‍ق‌ در ح‍وال‍ی‌ ف‍اج‍ع‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ غ‍زل‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍اژن‍گ‌، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۶
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۷۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۴‎ISBN 964-6077-31-5‬
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۲۲۳‭/ن‌۴۴ب‌۲ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۲۹۸۸

 

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

‏‫ب‍ا ع‍ش‍ق‌ ت‍اب‌ م‍ی‌آورم‌: ن‍ی‍م‍ای‍ی‌ه‍ا (۱۳۷۸ - ۱۳۵۱)‬/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

‏‫ب‍ا ع‍ش‍ق‌ ت‍اب‌ م‍ی‌آورم‌: ن‍ی‍م‍ای‍ی‌ه‍ا (۱۳۷۸ - ۱۳۵۱)‬/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌.

سرشناسه : م‍ن‍زوی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۳۲۵-
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ب‍ا ع‍ش‍ق‌ ت‍اب‌ م‍ی‌آورم‌: ن‍ی‍م‍ای‍ی‌ه‍ا (۱۳۷۸ - ۱۳۵۱)‬/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌.
‏مشخصات نشر : ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌: ن‍ش‍ر چ‍ی‌چ‍ی‌ک‍ا‏‫، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹۵ ص.‬
‏شابک : ‏‫ ۶۵۰۰ ری‍ال‌‬‬‏‫ : ‎964-90887-1-7‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: .‎Hosein Monzavi. I bear up with love‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ب‍ا ع‍ش‍ق‌ ت‍اب‌ م‍ی‌آورم‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.
‏عنوان دیگر : ب‍ا ع‍ش‍ق‌ ت‍اب‌ م‍ی‌آورم‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PIR۸۲۲۳/ن۴۴‏‫‭ب‌۱۸۷ ۱۳۷۹‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۸‭‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۷۰۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

مجموعه اشعار حسین منزوی/ مقدمه غزل منزوی،‌ سخن‌بهروز منزوی ؛ به کوشش محمد فتحی.

سرشناسه : م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۵ - ‏۱۳۸۳.‬
‏عنوان و نام پديدآور : مجموعه اشعار حسین منزوی/ مقدمه غزل منزوی،‌ سخن‌بهروز منزوی ؛ به کوشش محمد فتحی.
‏مشخصات نشر : تهران: نگاه ، ‏‫۱۳۹۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۴۸ ص.‬؛ ۵/۹×۱۹ س‌م.
‏شابک : ‫‭978-600-376-177-3‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : چاپ پنجم.
‏موضوع : شعر فارسی-- قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry -- 20th century
‏شناسه افزوده : منزوی، غزل، مقدمه‌نویس
‏شناسه افزوده : منزوی، بهروز، مقدمه‌نویس
‏شناسه افزوده : فتحی، محمد، ‏‫[گرد‌آورنده]‬‬‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۲۲۳‭‬‭‬‭ /ن۴۴‭م۳ ۱۳۹۵‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۴۷۳۳۶۹

 

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

ای‍ن‌ ک‍اغ‍ذی‍ن‌ ج‍ام‍ه‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

ای‍ن‌ ک‍اغ‍ذی‍ن‌ ج‍ام‍ه‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

سرشناسه : م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۲۵
‏عنوان و نام پديدآور : ای‍ن‌ ک‍اغ‍ذی‍ن‌ ج‍ام‍ه‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍غ‍م‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۵۶
‏شابک : ‎964-7056-34-6‬ ؛ ‎964-7056-34-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ای‍ن‌ ک‍اغ‍ذی‍ن‌ ج‍ام‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.
‏عنوان روی جلد : ای‍ن‌ ک‍اغ‍ذی‍ن‌ ج‍ام‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۲۲۳‭/ن‌۴۴‮ال‍ف‌‬۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭م‌۷۸۶‮ال‍ف‌‬ ۱۳۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۳۵۶۹

 

چاپ ایمیل

ب‍ا س‍ی‍اوش‌، از آت‍ش‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ غ‍زل‌ه‍ا (۱۳۴۵ - ۱۳۷۴)/ س‍روده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

ب‍ا س‍ی‍اوش‌، از آت‍ش‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ غ‍زل‌ه‍ا (۱۳۴۵ - ۱۳۷۴)/ س‍روده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌.

سرشناسه    :    م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور    :    ب‍ا س‍ی‍اوش‌، از آت‍ش‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ غ‍زل‌ه‍ا (۱۳۴۵ - ۱۳۷۴)/ س‍روده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌.
‏مشخصات نشر    :    ت‍ه‍ران‌: پ‍اژن‍گ‌‏‫، ۱۳۷۴.‬
‏مشخصات ظاهری    :    ‏‫‏۱۵۸ ص.
‏شابک    :    ‏‫۴۰۰۰ ریال‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ ریال‬: چاپ دوم‏‫: ‭9646077307‬
‏يادداشت    :    چاپ دوم: شهریور ۱۳۸۴.
‏موضوع    :    ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴.
‏رده بندی کنگره    :    ‏‫‭PIR۸۲۲۳/ن‌۴۴‭ب‌۱۸ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی    :    ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی    :    ‭م‌۷۵-۴۷۴۸

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

‏‫ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ س‍ادگ‍ی‌: ش‍ع‍ره‍ای‌ س‍پ‍ی‍د (۱۳۷۸-۱۳۴۸)‬/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

سرشناسه    :    م‍ن‍زوی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۳۲۵-
‏عنوان و نام پديدآور    :    ‏‫ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ س‍ادگ‍ی‌: ش‍ع‍ره‍ای‌ س‍پ‍ی‍د (۱۳۷۸-۱۳۴۸)‬/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌.
‏مشخصات نشر    :    ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌: چ‍ی‌چ‍ی‌ک‍ا‏‫، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری    :    ‏‫۱۰۸ ص.‬
‏شابک    :    ۷۵۰۰ری‍ال‌‏‫ : ‎964-90887-0-9‬‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬
‏يادداشت    :    ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‎Hosein Monzavi. As simple as this‬‮‮‬‮.
‏يادداشت    :    ‏‫چاپ دوم : زمستان ۱۳۸۵.‬
‏يادداشت    :    ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ س‍ادگ‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.
‏عنوان دیگر    :    ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ س‍ادگ‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.
‏موضوع    :    ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴.
‏رده بندی کنگره    :    ‏‫‬‮‭PIR۸۲۲۳/ن۴۴‏‫‭ب‌۹ ۱۳۷۹‬
‏رده بندی دیویی    :    ‏‫‬‮‭۸‭‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی    :    ‭   م‌۷۸-۲۷۰۶۲

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

مطالب مرتبط