|  |   |  |   |

از شوکران و شکر: مجموعه‌ی غزل/ حسین منزوی

 از شوکران و شکر: مجموعه‌ی غزل/ حسین منزوی

سرشناسه : م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۵ - ‏۱۳۸۳.‬
‏عنوان و نام پديدآور : از ش‍وک‍ران‌ و ش‍ک‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ غ‍زل‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌؛ مصحح و نمونه‌خوان مهدی خطیبی.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آف‍ری‍ن‍ش‌‏‫، ۱۳۸۵.‭‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۹ ص.‏‬
‏فروست : ش‍ع‍ر و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌.
‏شابک : ‏‫۱۸۰۰۰ ریال‏‬‏‏‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‭‭‭‎964-6287-05-0‬‭‮‬‮‭‮‏‏‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چاپ سوم.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۲۲۳‭‬‭/ن۴۴‏‫‭‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۸۵‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :

‭م‌۷۳-۲۲۵۰

 

سرشناسه : م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۵ - ‏۱۳۸۳.‬
‏عنوان و نام پديدآور : از شوکران و شکر: مجموعه‌ی غزل/ حسین منزوی.
‏مشخصات نشر : تهران: آفرینش‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۹ ص.‬
‏فروست : انتشارات آفرینش‏‫؛ ۵۰۵‏‫. ادبیات.
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫:‬ ‭978-964-6287-05-1
‏يادداشت : چاپ قبلی: آف‍ری‍ن‍ش‌‏‫، ۱۳۸۵.(تغییر فروست).
‏يادداشت : چاپ چهارم.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۲۲۳‭‬ ‭/ن۴۴‏‫‭‮الف‬۴ ۱۳۸۷‬‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸‮فا‬۱/۶۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۶‎۶‎۵‎۱‎۸‎۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها: معرفی کتاب شعر, حسین منزوی, کتاب های حسین منزوی

چاپ ایمیل