|  |   |  |   |

امام؛ امام جماعت همه ی مجاهدان تاريخ بود


خواب دیدم :امام خمینی در محيطی بسيار بزرگ ايستاده بود و ايشان در ميان علماء و مجاهدان راه خدا و صلحاء و فقهاء و مبارزان دورانهای قبل و با لباسهای مخصوصِ دورانِ خود بودند و روحانيونی سالخورده و مبارز و مبارزان و ستم سوزان عالم از صدها سال قبل در اطراف امام ايستاده بودند و موقع نماز شد و امام خمينی امام جماعت آن عده کثير بود و من می ديدم که امام به هر سو نماز می گزارند و به هر جهت سجده می کنند همه ی آنها نيز با تابعيت از امام خمینی , به همان سو نماز می گزارند و به همان جهت سجده می کنند امام ولیِ همه ی اولياء بود و محور عبوديت خالق هستی يادش گرا می

نویسنده : مصطفی مروج همدانی

بخش داستان کوتاه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: داستان کوتاه

چاپ ایمیل