|  |   |  |   |

اینجا نفت دارد

داخل تنگه ای که در منطقة دشت عباس مهمات داشتيم و کمی جلوتر از مهماتها؛ زمينی مرطوب و چرب بود و جريانی از مواد مايع در زير آن وجود داشت و يک روز جمعه با بچه های مهمات تصميم گرفتيم تا کار مهندسی کنيم و به حفر چاه اقدام کنيم؛ بيلهای سربازی رو آورديم و حدود هجده نفر مشغول کندن زمين شديم و تا ظهر جمعه جريان رنگی آب و نفت ايجاد شد و هرچه می کنديم به سرعت جريان و مقدارش اضافه می شد و وسعت آن منطقه خيلی نبود ولی چرب بودن خاکهای رمل و خيس بودنش بدليل وجود نفت بود و اميدوار بوديم که بعدها آنجا محل ذخائر نفتی ما باشد که به دست متخصصان کشف گردد و شايد امروز آن نشانه های بچه های مهمات عاملی برای پيدا شدن ذخاير نفتِ امروز در دشت عباس باشد.

نویسنده : مصطفی مروج همدانی

بخش داستان کوتاه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: داستان کوتاه

چاپ ایمیل