|  |   |  |   |

دوست داشتن

خودت را از من دور نکن .. بودن پیام دوست داشتن است و الا مانکن های ویترینی معشوقه های بیجان زیبایی هستند .. نگاه پر اشاره ات به من چشمک میزند و شیطنت چشمان زیبایت احساس را در من زنده کرده اند .. به من که دزدکی خیره میشوی پنهانی لذت میبرم و با دلم بازی میکنم .. شب ها در بستر رویا فکر و خیالت چون ارتشی پیروز شده در جنگ در من رژه میروند .. تو همیشه با من هستی و انگار در من نفس میکشی .. برایم ساده است دوست داشتن را تعریف کنم اما لذت احساس و زجر انتظارش را نمیتوانم .. حرف اول را آخر میزنم .. این روزها نگاهی تازه سر به سرم میگذارد .. به گمانم زندگی تمرین دوست داشتن است ..
عبدالله خسروی (پسرزاگرس)

نویسنده : عبدالله خسروی

بخش داستان کوتاه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: داستان کوتاه

چاپ ایمیل