|  |   |  |   |

نز فرانسوی

در رستورانی-در فرانسه- مشتری سفارش کبوتر با نخود سبز داد.برایش آوردند،هر چه سعی کرد نتوانست کبوتر را ببرد.کاردش را عوض کرد،بی نتیجه بود.ناگهان دید فلزی به پای کبوتر بسته شده است.با کمک چنگال و با دقت آن را باز کرد و کاغذی در آن دید.
با دقت کاغذ را باز کرد و خواند:
-ما فردا در طلوع آفتاب جنگ را شروع می کنیم.
امضاء
سرداران ناپلئون!
****
منبع:
کتاب:داستان های بامزه(طنزهای فرانسوی)
نویسنده:ژان پینه
مترجم:برف کرمان
ناشر:نسل نواندیش


نویسنده : حسین مویسات

بخش داستان کوتاه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: داستان کوتاه

چاپ ایمیل