|  |   |  |  
 

اطلاع رسانی همایش ها و جشنواره های زبان و ادبیات فارسی

نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

اهداف همایش

  • آشنایی با پژوهش­ های جدید در گسترۀ زبان و ادبیات فارسی.
  • گفتگو و تبادل نظر شرکت کنندگان در عرصه­ های پژوهشی زبان و ادب فارسی.
  • ترغیب پژوهشگران جوان به ژرف­اندیشی در پژوهش ­های علمی.
  • توجه به زبان فارسی به عنوان یکی از مؤلفه­ های مهم وحدت ملی و یکپارچگی ایران.

تاریخ برگزاری همایش:
5 شهریورماه 1393
تاریخ اتمام همایش:
7 شهریورماه 1393
نام نویسی و فرستادن اصل مقاله:
15 خرداد ماه 1393
اعلام نتایج داوری مقالات:
31 تیر ماه 1393

 

 

محورهای همایش

 

 ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت و ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ(در ﺣﻮزه زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ).  

­ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن، زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﮔﻮﻳﺶﻫﺎي راﻳﺞ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪاي.  

­ اﻧﻮاع ادﺑﻲ(ﺣﻤﺎﺳﻲ، ﻏﻨﺎﻳﻲ، ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ و ... ).  

­ ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ.  

­ ﻛﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺘﻦﭘﮋوﻫﻲ.  

­ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻨﺮي و زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ(ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ).  

­ ادﺑﻴﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ادﺑﻴﺎت ﭘﺎﻳﺪاري.  ­ ادﺑﻴﺎت داﺳﺘﺎﻧﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان.  

­ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎه زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻋﻠﻢ در ﺟﻬﺎن.  

­ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺞ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﺎرﺑﺮدي در آﻣﻮزش زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ﺟﺎﻳﮕﺎه زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ و اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻓﺮاﺳﻮي ﻣﺮزﻫﺎي اﻳﺮان.  

­ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ.  

­ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ادﺑﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ در ﺣﻮزة زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ﺷﻴﻮهﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي در رﺷﺘﻪ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت راﻳﺎﻧﻪاي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ادﺑﻲ.  

­ ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ(آﺛﺎر و ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ)  

­ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ و دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎي ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ  

­ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درپیوند ﺑﺎ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ

http://tarvij9.ir/fa/

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا