|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

ش‍ع‍ر ج‍وان‌ م‍رک‍زی‌

تصویر تست

 

نوان و نام پديدآور : م‍رک‍زی‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌‏‫، ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۱۵۸ ص.
‏فروست : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ اس‍ت‍ان‌؛ ۱۳.
‏شابک : دوره‏‫: ‭964-93916-18-8‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‭‎964-8027-18-8‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ش‍ع‍ر ج‍وان‌ م‍رک‍زی‌
‏عنوان دیگر : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ م‍رک‍زی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا.
‏موضوع : ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌.
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌
‏شناسه افزوده : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ اس‍ت‍ان‌؛ ۱۳.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PIR۴۱۹۰‭/ش‌۷۱۵ ۱۳.ج‌
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۱۸۰۰

برچسب ها: معرفی کتاب شعر

چاپ ایمیل