|  |   |  |  
 

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

تصویر تست

 

نوان و نام پديدآور : م‍رک‍زی‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌‏‫، ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۱۵۸ ص.
‏فروست : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ اس‍ت‍ان‌؛ ۱۳.
‏شابک : دوره‏‫: ‭964-93916-18-8‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‭‎964-8027-18-8‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ش‍ع‍ر ج‍وان‌ م‍رک‍زی‌
‏عنوان دیگر : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ م‍رک‍زی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا.
‏موضوع : ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌.
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌
‏شناسه افزوده : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ اس‍ت‍ان‌؛ ۱۳.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PIR۴۱۹۰‭/ش‌۷۱۵ ۱۳.ج‌
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۱۸۰۰

برچسب ها: معرفی کتاب شعر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا