|  |   |  |  
 

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

تصویر تست

 

شابک : ‎964-8027-01-3‬۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-8027-01-3‬۷۰۰۰ری‍ال‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۸۴۰۶
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍وش‍ه‍ر/ گ‍ردآورن‍ده‌ دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۵
‏فروست : (ش‍ع‍ر ج‍وان‌ اس‍ت‍ان‌۷)
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ش‍ع‍ر ج‍وان‌ ب‍وش‍ه‍ر.
‏عنوان دیگر : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ ب‍وش‍ه‍ر.
‏عنوان دیگر : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ ب‍وش‍ه‍ر
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍وش‍ه‍ر (اس‍ت‍ان‌) -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -- ب‍وش‍ه‍ر (اس‍ت‍ان‌)
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲۰۸
‏رده بندی کنگره : PIR۴۱۹۰‭/ش‌۷۱۵،۷.ج‌
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

برچسب ها: معرفی کتاب شعر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا