|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

شعر جوان بوشهر

تصویر تست

 

شابک : ‎964-8027-01-3‬۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-8027-01-3‬۷۰۰۰ری‍ال‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۸۴۰۶
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍وش‍ه‍ر/ گ‍ردآورن‍ده‌ دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۵
‏فروست : (ش‍ع‍ر ج‍وان‌ اس‍ت‍ان‌۷)
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ش‍ع‍ر ج‍وان‌ ب‍وش‍ه‍ر.
‏عنوان دیگر : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ ب‍وش‍ه‍ر.
‏عنوان دیگر : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ ب‍وش‍ه‍ر
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍وش‍ه‍ر (اس‍ت‍ان‌) -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -- ب‍وش‍ه‍ر (اس‍ت‍ان‌)
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲۰۸
‏رده بندی کنگره : PIR۴۱۹۰‭/ش‌۷۱۵،۷.ج‌
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

برچسب ها: معرفی کتاب شعر

چاپ ایمیل