|  |   |  |  
 

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

تصویر تست

 

‏شابک : ‎964-8027-22-6۱۲۵۰۰ ری‍ال‌:( ج‌. ۱)۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۷۱۵
‏عنوان و نام پديدآور : آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۲۶
‏فروست : (ش‍ع‍ر ج‍وان‌ اس‍ت‍ان‌؛ ج‌ ۱۷۰)
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ش‍ع‍ر ج‍وان‌ آذرب‍اج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌.
‏عنوان دیگر : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ آذرب‍اج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌.
‏عنوان دیگر : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ آذرب‍اج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -- آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲۰۸
‏رده بندی کنگره : PIR۴۱۹۰‭/ش‌۷۱۵ ج‌.۱۷
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

برچسب ها: معرفی کتاب شعر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا