|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

شعر جوان آذربایجان غربی

تصویر تست

 

‏شابک : ‎964-8027-22-6۱۲۵۰۰ ری‍ال‌:( ج‌. ۱)۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۷۱۵
‏عنوان و نام پديدآور : آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۲۶
‏فروست : (ش‍ع‍ر ج‍وان‌ اس‍ت‍ان‌؛ ج‌ ۱۷۰)
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ش‍ع‍ر ج‍وان‌ آذرب‍اج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌.
‏عنوان دیگر : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ آذرب‍اج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌.
‏عنوان دیگر : ش‍ع‍ر ج‍وان‌ آذرب‍اج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -- آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲۰۸
‏رده بندی کنگره : PIR۴۱۹۰‭/ش‌۷۱۵ ج‌.۱۷
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ج‍وان‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

برچسب ها: معرفی کتاب شعر

چاپ ایمیل