|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

سرشناسه : م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۲۵
‏عنوان و نام پديدآور : از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ک‍ت‍اب‌ زم‍ان‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : [۲۰۸] ص‌
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر زم‍ان‌۱۸)
‏شابک : ‎964-6380-03-4‬ب‍ه‍ا:۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6380-03-4‬ب‍ه‍ا:۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور: غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر (غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌): از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور.
‏عنوان روی جلد : از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور: غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌.
‏عنوان دیگر : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر (غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌): از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور.
‏عنوان دیگر : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر (غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌): از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور
‏عنوان دیگر : از ک‍ه‍رب‍ا و ک‍اف‍ور: غ‍زل‍ه‍ای‌ ت‍ازه‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۲۲۳‭/ن‌۴۴‮ال‍ف‌‬۴۵ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭م‌۷۸۶‮ال‍ف‌‬ ۱۳۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۲۸۸۹

 

چاپایمیل