|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

از ت‍رم‍ه‌ و ت‍غ‍زل‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ر/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

از ت‍رم‍ه‌ و ت‍غ‍زل‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ر/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

سرشناسه : م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۵-
‏عنوان و نام پديدآور : از ت‍رم‍ه‌ و ت‍غ‍زل‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ر/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روزب‍ه‍ان‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۳۰۴ص.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ری‍ال‌:‬‬‏‫‬‭‎964-5529-36-0‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰ریال (چاپ چهارم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ق‍ی‍پ‍ا.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۶
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۸۲۲۳‭/ن‌۴۴آ۱۶ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۹۳۷

برچسب ها: معرفی کتاب شعر, حسین منزوی

چاپایمیل