|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

ای‍ن‌ ک‍اغ‍ذی‍ن‌ ج‍ام‍ه‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

ای‍ن‌ ک‍اغ‍ذی‍ن‌ ج‍ام‍ه‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

سرشناسه : م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۲۵
‏عنوان و نام پديدآور : ای‍ن‌ ک‍اغ‍ذی‍ن‌ ج‍ام‍ه‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍غ‍م‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۵۶
‏شابک : ‎964-7056-34-6‬ ؛ ‎964-7056-34-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ای‍ن‌ ک‍اغ‍ذی‍ن‌ ج‍ام‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.
‏عنوان روی جلد : ای‍ن‌ ک‍اغ‍ذی‍ن‌ ج‍ام‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۲۲۳‭/ن‌۴۴‮ال‍ف‌‬۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭م‌۷۸۶‮ال‍ف‌‬ ۱۳۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۳۵۶۹

 

برچسب ها: معرفی کتاب شعر, کتاب های حسین منزوی

چاپایمیل